WhatsApp our business consultants: +601117227604

6 เหตุผลที่เจ้าของธุรกิจขนาดเล็กไม่ควรมองข้าม User-Generated Content

เหตุผลที่เจ้าของธุรกิจควรให้ความสำคัญกับ User-generated content

ในยุคที่ลูกค้าหันมาเชื่อใจลูกค้าด้วยกันเองมากขึ้น ทำให้ User-Generated Content (UGC) มีความสำคัญเป็นอย่างมากสำหรับเจ้าของธุรกิจรายเล็กและใหญ่ ซึ่งจากการศึกษาของ CrowdRiff นั้นพบว่า 85% ของลูกค้าบอกว่าภาพถ่ายหรือวิดีโอที่เป็นเนื้อหาของผู้ใช้งานจริงมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของพวกเขามากกว่าภาพถ่ายหรือวิดีโอที่มาจากแบรนด์ และกว่า 83% ของนักการตลาดยังลงความเห็นอีกว่า เนื้อหาที่มาจากลูกค้านั้นสำคัญต่อแบรนด์ไม่น้อย User-Generated Content หรือ UGC คืออะไร ? User-Generated Content หรือ UGC คือ เนื้อหา หรือ คอนเทนต์ ที่ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายผลิตขึ้นมาด้วยตัวเอง มีการพูดถึงแบรนด์หรือร้านที่พวกเขาประทับใจในเนื้อหาที่ผลิตออกมา ที่สำคัญเป็นเนื้อหาที่ลูกค้าเต็มใจโพสต์โดยที่ทางแบรนด์หรือร้านค้าไม่จำเป็นต้องเสียเงินจ้างแม้แต่บาทเดียว รูปแบบของ User-Generated Content (UGC) มีอะไรบ้าง ? เราสามารถแบ่ง User-Generated Content (UGC) ออกเป็น 5 ส่วนด้วยกัน คือ เนื้อหาบนโซเชียลมีเดีย (Social Media Content) – จะเป็นการที่ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายแชร์โพสต์มาอีกต่อหนึ่ง หรือสร้างคอนเทนต์เกี่ยวกับร้าน/แบรนด์ขึ้นมาเองก็ได้ ซึ่งก็อาจจะโพสต์ภาพ วิดีโอ […]

Hey there! Please enter your store name.

.storehubhq.com