ร้านค้าควรจดทะเบียนเครื่องคิดเงินกับกรมสรรพากรก่อนใช้งานจริงที่ร้าน

Phaksornkan is a Thai Digital Content Writer who loves to exchange knowledge through different platforms.